Privacyverklaring

VvPj verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.
Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
VvPj verwerkt alleen persoonsgegevens van de leden van VvPj.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
VvPj krijgt de gegevens alleen van u op grond van uw aanmelding voor het lidmaatschap of opgave van persoonsgegevens voor opname in het Register op de website of wanneer u zelf contact heeft met VvPj. Een contact met het VvPj kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op de website of per e-mail of via een enquête die wij u sturen.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres) van de leden; en
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op onze website of contact met de klantenservice).

VvPj verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • om de ledenadministratie bij te houden;
 • 0m met de leden van VvPj te communiceren;
 • om het Register op de website bij te houden; en
 • om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?
Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die u heeft gegeven. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen, wordt aangegeven bij het geven van een specifieke toestemming.

Ontvangers van persoonsgegevens
Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming.
Verstrekking van gegevens buiten de EU
VvPj maakt voor de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik van clouddiensten.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming
VvPj maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de AVG.

Cookies
VvPj maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring op de website.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens met een doel (zie VvPj verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen). En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons hierbij aan de wet.

Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten VvPj worden bekeken (met uitzondering van de gegevens die u zelf opgeeft in het publiekelijk zichtbare Register op de website).

Uw rechten
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Het gaat bij deze overdracht alleen om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Het recht op verwijdering
U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over het VvPj via e-mail, post of telefoon.
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten in de volgende situaties:

 • U stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie.
 • De verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist.
 • VvPj heeft de gegevens niet meer nodig, maar u wel voor het voeren van een rechtszaak tegen VvPj of derden; gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop VvPj niet meteen beslist.

Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:

 • er alleen sprake is van opslag van gegevens; en/of
 • u toestemming heeft gegeven; en/of
 • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen door het formulier aan te vragen via het secretariaat van VvPj (zie de pagina contact). In dit formulier kan t onder andere worden gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. VvPj vraagt u dit omdat VvPj moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Recht van bezwaar
Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door VvPj? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Secretariaat VvPj
Postbus 91
7250 AB Vorden
T. 0575-553050
E. secretariaat@vvpj.nl
Of via ons contactformulier (zie de pagina contact).

Wijzigingen
VvPj behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 11 mei 2018.